thông báo xét tuyển viên chức năm 2022

1. Số lượng người làm việc cần xét tuyển: 01 người, vị trí chức danh chuyên viên phòng Nghiên cứu - Sưu tầm.

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: Văn học, Sử học, Triết học, Quản lý văn hóa.

- Tiêu chuẩn trình độ văn hóa, ngoại ngữ, tin học:

SỞ VHTT&DL NINH THUẬN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         VĂN HÓA CHĂM                            

                

      Số: 09 /TB-TTNCVHC                     Ninh Thuận, ngày 20 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển viên chức năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-TTNCVHC, ngày 11/01/2022 của Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm về việc xét tuyển viên chức năm 2022 đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 05/QĐ-SVHTTDL, ngày 14/01/2022;

Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm thông báo xét tuyển năm 2022 như sau:

I. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

1. Số lượng người làm việc cần xét tuyển: 01 người, vị trí chức danh chuyên viên phòng Nghiên cứu - Sưu tầm.

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: Văn học, Sử học, Triết học, Quản lý văn hóa.

- Tiêu chuẩn trình độ văn hóa, ngoại ngữ, tin học:

+ Trình độ văn hóa: 12/12 (Có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học).

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn nêu trên;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Không thuộc đối tượng mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

II. ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

- Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: Thực hiện theo Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển: (Ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ);


2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu ca vị trí dự tuyn, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

 5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

Việc xét tuyển viên chức được thực hiện qua 2 vòng như sau:

a) Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày làm việc sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Thi thực hành để kiểm tra năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian thực hành do Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm quyết định phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

VI. TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC

Thực hiện theo Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

VII. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

- 500.000 /thí sinh/lần (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT/BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

VIII. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Từ ngày 20/01/2022: Thông báo xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Ninh Thuận hoặc đài Phát thanh truyền hình Tỉnh; đồng thời trên cổng thông tin điện tử (ttncvhc.ninhthuan.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm.

2. Từ ngày 21/01/2022 - 21/02/2022: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm, số 28 Tô Hiệu, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3820023; Di động: 0937782339 (gặp bà Thành Thị Hồng Cẩm, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp). Hoặc gửi theo đường bưu chính (theo địa chỉ trên).

3. Ngày 21/02/2022: Đúng 17 giờ chốt danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển (gồm: biên bản chốt danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển).

4. Từ ngày 22/02/2022: Thành lập Hội đồng xét tuyển, Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1, Ban kiểm tra sát hạch vòng 2;

5. Từ ngày 22/02/2022 – 09/3/2022: Thực hiện quy trình xét tuyển vòng 1 và vòng 2 theo quy định.

6. Báo cáo kết quả xét tuyển về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đề nghị công nhận kết quả xét tuyển theo thời gian quy định.

7. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả xét tuyển, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm thông báo công khai kết quả trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm (ttncvhc.ninhthuan.gov.vn) và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Thí sinh đăng ký dự tuyển muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ địa chỉ và số điện thoại ở trên./.

 

Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC

- Sở VHTT&DL(b/c);

- Các đơn vị trong ngành;

- Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố;

- Các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm;                                             (Đã ký)

- Thông báo trên báo, đài;                                                  

- Niêm yết bảng thông báo cơ quan;                                                                           

- Lưu: VT, TC.                                  Lê Xuân Lợi                                                                                    

                                                                                     

 

         

 

 

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 45
  • Trong tuần: 326
  • Tất cả: 48555

 TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VĂN HÓA CHĂM

Địa chỉ : 28 Đường Tô Hiệu, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. 
Điện thoại : 0259 3822723  - 02593504099       Email : ttncvhc@ninhthuan.gov.vn.
Ghi rõ nguồn ttncvhc.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.